Skip to main content

Ochranné opatrenia pre radiačnú havárie

sada opatrení na ochranu proti obyvateľov a pracovníkov v radiačnej havárie, sprevádzaná uvoľnením rádioaktívnych látok do životného prostredia. Patria sem: oznamovanie; prístrešia; používanie preventívnych liekov; regulácia prístupu k núdzovej zóne a výstup z nej; používanie osobných ochranných prostriedkov; špeciálne sanitárne ošetrenie ľudí; zdravotné a evakuačné opatrenia; evakuácia a presídlenie obyvateľstva; evakuácia personálu; hygienická kontrola potravín, vody, rozloženie obyvateľstva, a iní. Viď. tiež kritériá pre rozhodovanie o opatreniach na ochranu obyvateľstva v radiačných havárií.

EdwART. Slovník pojmov ministerstva pre mimoriadne situácie, 2010