Skip to main content

Nepriaznivých poveternostných podmienok

nepriaznivých poveternostných podmienok

meteorologické podmienky prispievajú k hromadeniu škodlivých látok (znečisťujúcich látok) v povrchovej vrstve vzduchu (ďalej len zákon "o ochrane ovzdušia". )

EdwART. Pojmy a definície pre ochranu životného prostredia, environmentálne riadenie a bezpečnosť životného prostredia. Slovník, 2010

Nepriaznivé poveternostné podmienky
meteorologické podmienky prispievajú k hromadeniu škodlivých látok (znečisťujúcich látok) v povrchovej vrstve vzduchu (ďalej len zákon "o ochrane ovzdušia").

EdwART. Slovník environmentálnych pojmov a definícií, 2010


.